3/2018 - Pravidelné zverejňovanie údaju výšky majetku mesta na obyvateľa ako súčasť bilancie základných finančných ukazovateľov mesta

Domov > Podané interpelácie

14. 3. 2018

V januári na rokovaní MsZ som v rôznom dal návrh alebo otázku, ale nedostal som na to odpoveď, tak preto to teraz podávam formou interpelácie.   Pýtam sa teda, či je možné v rámci pravidelného bodu o základných finančných ukazovatel'och mesta zverejňovať tiež údaj o aktuálnej výške majetku mesta na obyvatel'a, pretože predpokladám resp. viem, že verejnost' zaujíma aj takýto údaj. Prosím teda písomné stanovisko k tomu, či to možné je resp. pokial' nie, tak čo tomu bráni?

 

Odpoved' útvaru ekonomického

Údaje o majetku mesta a jeho mestských organizácií sa v súlade s legislatívou spracovávajú štvrt'ročne, zverejňované sú nasledovne:

Na stránke mesta v časti Rozpočet v rámci Záverečného účtu mesta. Záverečný účet mesta každoročne schvaľujú poslanci na rokovaní Mestského zastupiteľstva. V prílohách záverečného účtu sú spracované súvahy mesta vrátane mestských organizácií, údaje o vývoji majetku a významných zmenách - prírastkoch a úbytkoch, spôsoboch Účtovania.

V registri účtovných závierok MF SR sú zverejnené ročné individuálne Účtovné závierky mesta a jeho mestských organizácií, konsolidované účtovné závierky, výročné správy vrátane konsoklovanej výročnej správy v súlade s legislatívou. http://wvvw.registeruz.sk/cruz-publicĺdomain/accountingenfity/sirnplesearch

O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Trenčín rozhodujú poslanci Mestského zastupiteľstva v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Kompetencie primátora mesta v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom mesta sú schválené Mestským zastupitel'stvom v Trenčíne.

VZN č.1/2015, čl. 6 odsek 3 ukladá povinnost' „predkladať vždy na riadnom Mestskom zastupitel'stve správu o priebežnom dodržiavaní hospodárenia a plnení rozpočtu mesta. V nadväznosti na to predkladáme informáciu o stave záväzkov, pohľadávok, úverov a plnení rozpočtu mesta a jeho mestských organizácií.

V prípade majetku mesta dochádza k zmenám predovšetkým z titulu jeho zverovania do správy našich mestských rozpočtových organizácií (úbytky na strane mesta, prírastky na strane organizácií), zarad'ovaním majetku na účet stavieb po zrealizovaní investícií, následnýrn zverením do správy (napr. letné kúpalisko, rekonštrukcie škôl, škôlok, verejného osvetlenia, t.j. nielen z titulu predaja, resp. nadobudnutia nového majetku. Pri spracovávaní záverečného účtu mesta preto spracovávame súvahu mesta vrátane mestských organizácií. Rovnako by sme museli postupovat' aj v priebehu roka (súvahy sú spracovávané štvrt'ročne). Pre ucelený a vierohodný obraz o stave majetku považujeme aj vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti údaje o majetku spracované na ročnej báze za dostatočné a porovnateľné.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: