15/2018 - Odstraňovanie reklamného/vizuálneho smogu z budov/nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Domov > Podané interpelácie

30.5.2018

 

Rád by som k téme odstraňovania reklamných stavieb: prosím o zaslanie informácie v elektronickej forme všetkým členom Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, ktorých reklamných stavieb sa týka ta súčasná aktivita odstraňovania nezákonných alebo nelegálnych billboardov?

A ako bude riešený reklamný smog na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Trenčín? ÚpIne konkrétne sa pýtam v tejto súvislosti, kto je nájomca reklamnej plochy na boku mestskej budovy na Nešporovej ulici a prosím o preposlanie linku na predmetné nájomné zmluvy na tuto plochu.

A posledná podotázka k tejto interpelácii je prosba o informáciu o aktuálnorn stave riešenie kauzy megaboard na križovatke Električná a Legionárska.

 

Odpoved' útvaru stavebného a životného prostredia a Sociálnych služieb mesta Trenčín

Súhlas na odstránenie nepovolených reklamných stavieb bol vydaný na 10 ks reklamných stavieb nachádzajúcich sa pri ceste II/507 v úseku od zjazdu z nového mosta po obec Trenčianska Tumá po oboch stranách cesty. Ohlásenie na odstránenie nepovolených reklamných stavieb podala Asociácia vonkajšej reklamy, ktorá je registrovaným záujmovým združením vlastníkov reklamných stavieb podľa stavebného zákona. Záujmové združenie môže podl'a ustanovení stavebného zákona odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu, na ktorú podalo ohlásenie na stavebný úrad - ten vydal súhlas s odstránením takejto stavby.

Reklamné stavby na pozemkoch mesta povolené stavebným úradom sú umiestnené na majetku mesta na základe s zmluvy s mestom.

Nepovolené reklamné stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta rieši stavebný úrad v konaniach o odstránení reklamných stavieb. Reklamy, ktoré nemajú charakter reklamných stavieb (PVC plachty, plagáty a pod.) na objektoch vo vlastníctve mesta odstraňujú zamestnanci mesta a MHSL priebežne.

Nájomcom bočnej steny budovy č. 216/8 na Nešporovej ul. v Trenčíne je spoločnosť JPK print s.r.o., ČSA 333/25, Dubnica nad Váhom. Najomná zmluva je zverejnená na stránke Mesta Trenčin (h ://e ov.trencín.skidefault.as atiot _IState=778% a1V03a18£1144101035=5). Nájomca bol vysúťažený na základe elektronickej aukcie 3.5.2013, MsZ schválilo zmluvu dňa 13.6.2013 uznesením č. 883. Reklamná stavba boIa povolená stavebným úradom rozhodnutím č. úsžpni /Sp- 2014/130/5995 zo dňa 5. 2. 2014.

Doublebigboard na križovatke ulic Električná a Legionárska bol vybudovaný v rozpore s vydaným stavebným povolením, nakoľko stavebník vybudoval osvetlenie a prípojku na elektrickú energiu, ktoré neboli predmetom stavebného povolenia. Stavebný úrad začal konanie o odstránení nepovolených častí stavby. V priebehu konania dochádza účelovo k zmenám vlastníka. Aktuálne sú vlastníkmi pozernku, reklamnej stavby a elektrickej prípojky tri rôzne spoločnosti. Cieľom týchto zmien je, aby prípojka el. energie nebola považovaná za súčasť reklamnej stavby - stavebný úrad by v tom prípade mal začať konanie o jej dodatočnom povolení. Stavebný úrad v tejto veci požiadal o usmernenie nadriadený orgán, nakoľko považujeme prípojku za súčasť reklarnnej stavby, ktorú nie je možné dodatočne povoliť.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: