11/2018 - Umiestňovanie reklamných zariadení pred prevádzkami v pešej zóne

Domov > Podané interpelácie

25. 4. 2018

 

Moja interpelácia sa týka námestia, zasa vychádzam z požiadaviek hlavne teda prevádzkarov rôznych obchodov a prevádzok na namestí - tí, čo majú terasy, samozrejme kvitujú to, že terasy sú tento rok nespoplatnené - vd'aka, v súvislosti s rekonštrukciou námestia je to fajn. Ale ked' iní prevádzkari obchodov na námestí  nemajú terasy, ale chceli by si vyložit' napríklad nejakú ukážku tovaru pred svoj obchod, nemôžu. A cítia sa do istej miery poškodení oproti zvýhodňovaným prevádzkovateľom terás. Takže či sa s týmto nedá niečo urobiť?

 

Odpoved' útvaru ekonomického

V prípade umiestnenia propagačného materiálu na pozemnú komunikáciu (reklamné zariadenie a pod.), ktorá istým spôsobom zaberá miestnu komunikáciu, je potrebné na užívanie tohto zariacienia povolenie od Okresného dopravného inšpektorátu a následne povolenie od cestného správneho orgánu. V týchto prípadoch sa postupuje podľa § 8 zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Mesto Trenčín rieši uvedené záberom verejného priestranstva alebo prenájmom pozemku, spoplatnenie je v zmysle príslušného VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Oslobodenia od dane za užívanie verejného priestranstva za účelom „vyloženia ukážok tovaru pred obchodom" nie sú v citovanom VZN definované. V prípade, že správca dane bude chciet' poskytovat' predmetné oslobodenie, musi ho zapracovat' do citovaného VZN a až následne ho môže uplatňovať voči daňovníkom v jeho daňovej povinnosti.

Ku konkrétnemu záberu sa vyjadrujú odborné útvary z hl'adiska estetického, dopravného (priechodná šírka chodníka) schválenie výšky spoplatnenia záberu je v kompetencii poslancov MsZ na zasadnutí formou schválenia novely príslušného VZN.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: