Podnety 2018 (tabuľka)

Domov > Vybavovanie podnetov od občanov

15.1.18 Mgr. Medal - Ing. Ščepko v minulých požiadavkách riešil výjazd pre peších a cyklistov na hrádzu na Novinách medzi oploteným ihriskom Hoss Corp a parkoviskom. Rád by som rozšíril otázku aj o prístupovú komunikáciu na hrádzu z križovatky Karpatská - Rybárska. Už pred dvoma rokmi bolo sľúbené, že táto komunikácia bude upravená, vyasfaltovaná - na základe údajnej dohody vedenia mesta so spoločnosťou Hoss Corp. Chcem sa preto spýtať na aktuálny stav dohody a kedy bude cesta upravená. UM Časť výjazdu už upravená je, nie je to však v celej dĺžke. Kedy budú práce pokračovať zistíme u investora stavby. Do dátumu odoslania odpovedí k požiadavkam, sa nám informáciu nepodarilo zistiť.  
15.1.18 Mgr. Medal - nádoby na odpad, ktoré boli na vianočných trhoch neboli dostatočné a neplnili svoju funkciu, na vianočných trhoch nebola možnosť separovať zber, žiada o vypracovanie koncepcie separovaného zberu počas trvania vianočných, ale aj iných trhov na námestí. USaŽP Za USaŽP: Z nášho pohľadu sme nezaznamenali, že by nádoby na triedený odpad, ktoré boli umiestnené zboku popri Piaristickom kostole neboli postačujúce. Hlavným cieľom by však malo byť skôr predchádzanie vzniku odpadu, a to napr. zálohovaním pohárov na punč, či iné nápoje, tak ako je to už i na iných vianočných trhov vo veľkých mestách. Bohužiaľ pri použitých plastových pohároch a miskách sa jedná o znečistený odpad, ktorý nie je možné triediť. Samozrejme predajcovia stánkov sú triediť povinní, a to najmä kartón, obalové fólie a ostatné obaly. Za MHSL: Odpadky boli zabezpečené v rámci služby zabezpečenej zmluvne s firmou Marius Pedersen. Aj keby bol odpad separovaný, naša verejnosť nie je ochotná odpad separovať.  
15.1.18 Mgr. Medal – ako budú koordinované práce na revitalizácii parku M.R. Štefánika? UIS V zmysle spracovanej PD Revitalizácia parku M.R. Štefánika je navrhnutá nasledovná etapizácia sadovníckych prác : 1.Asanácia stromov a ošetrenie existujúcej stromovej zelene; 2.Výsadba novej generácie listnatých a ihličnatých stromov do navrhnutých častí parku; 3. Výsadba Krovitého poschodia - podsadby a ihličnaté skupiny, výsadba živých plotov; 4. Rekonštrukcia trávnikov do podoby kvitnúcich lúk a vlhkomilných lúk, výsadby cibuľovín; 5. Založenie nových trávnikov po ukončení stavebných úprav (koordinácia s rekonštrukciou hlavného chodníka); 6. Rekonštrukcia pôvodných trávnikov  
15.1.18 Mgr. Medal - požiadal o verejnú diskusiu k využitiu priestoru pred ODA, po vysporiadaní pozemkov UUP, Beďatš Diskusiu po vysporiadaní pozemkov plánujeme.  
15.1.18 Mgr. Medal - čo sa plánuje so starými železničnými mostami? UUP, Beďatš Most má po prevode od Žsr slúžiť ako prepojenie brehov pre peších a cyklistov, zároveň uvažujeme na moste zriadiť aj pobytové funkcie pre relax a oddych - kaviareň, občerstvenie, terasy, aktivity pre deti a pod.  
15.1.18 Mgr. Medal - pri starej lodenici je na vode nový objekt. Komu patrí a načo slúži? USaŽP Ide o kryté opláštené plávajúce mólo, patrí Dukle Banská, Bystrica. Povolenie na vodnú stavbu - základy pre mólo vydával Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP. Stavba slúži ako vyväzovacie zariadenie prístavu pre plavebné účely.  
15.1.18 Mgr. Medal - žiada o stanovenie systému čistenia cyklotrasy z Juhu do mesta, štrk z cesty sa pozmetal na cyklochodník, ktorý týmto stráca svoju funkčnosť, mesiac trvalo jeho vyčistenie. MHSL Cyklotrasa bola vyčistená v zimnom období iba vzhľadom na dlhšie trvajúce teplejšie počasie pre zvýšenie komfortu pre cyklistov. Pri súčasnom stave je želateľný posyp aj na cyklotrase.  
15.1.18 Mgr. Medal - autobusy nezachádzajú až k zastávke, požiadať SAD, aby autobusy zastavovali až pri zastávke UM Ku akej zastávke? Požiadavku poslať môžeme, ale musíme vedieť o ktoré miesto sa jedná.  
15.1.18 Mgr. Medal - tlmočil požiadavku občana z ul. 28. októbra (príloha č. 4) - snímka z 23.12.2017, za kontajnermi. Kde mesto vysadilo v roku 2014 živý plot, ktorý sa ničí a tým, že sa tam hádže aj ťažší odpad kríky vädnú. Prišli sme o 3-4 kríky. Prečo sa budujú pekné parkoviská, ale miesta pre smetiaky sa rušia? Aj tieto stoja rovno na ceste. Kompetentných to nezaujíma? (príloha č. 4) - stav z 23.12.2017, po odchode smetiarskeho auta, keď boli vyprázdnené len 3 ks. kontajnerov. Všetky smeti boli vynesené až 27.12.2017. Za týmito smetiakmi je trávnik a živý plot a sú tam diery od potkanov, ktoré získali ďalšiu potravu a priestor pre rozmnožovanie a to priamo pod oknami bytovky. Papiere z kríkov a chodníka nikto nezbiera. Pri budovaní parkoviska bol zrušený vybetónovaný priestor pre smetné nádoby. Smetné nádoby sa prehadzovali z miesta na miesto, pretože ich nikto nechcel mať v blízkosti vchodu USaŽP Situácia pri smetných nádobách je po každých vianočných sviatkoch zhoršená z dôvodu, že v tomto období vznikajú oveľa väčšie množstvá odpadov ako v bežnom období. Spoločnosť Marius Pedersen pri zbere každej komodity zozbierala odpad aj mimo nádoby, čiže pri zbere papiera zozbierala kartón, pri zbere skla sklo,....pri zbere nadrozmerného dopadu dočistila stojisko. Za neporiadok okolo nádob môžu v prvom rade občania. Vytriedený odpad do nádob aj vedľa nádob ukladajú nerozložený, nestlačený, čím zaberajú väčší priestor a nádoby sa nevyužívajú efektívne. Nájsť vhodné stojisko pre nádoby je tiež veľmi obtiažne, nakoľko niektorí občania ho chcú mať beprostredne blízko, iní zase ďalej od obydlia. Postupne sa mesto snaží investovať aj do budovania stojísk s polopodzemnými kontajnermi, čím by sa mala aj situácia na stojiskách vylepšovať.  
15.1.18 Mgr. Medal - tlmočil požiadavku občana z ul. 28. októbra (príloha č. 5) - musí mať tento ostrovček viac ako 3 x 3-4 m.? Pod múrom za stromom je nevyužitý priestor , ktorý by pri zmenšení ostrovčeka mohol slúžiť pre smetiaky. Ostrovček zasahuje až do pol cesty. USaŽP V zmylse STN 837010 by sa nové výkopy pre obrubníky nemali realizovať bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Čo sa týka zelených pásov pre výsadbu stromov na parkoviskách by tieto mal mať šírku cca 2,5 m pre prekorenenie drevín a.t.d. Podľa informácií z útvaru mobility, uvedené bolo už v júni 2017 riešené s vlastníkmi priľahlých bytových domov. Zamestnanci mesta vtedy navrhli a zakreslili niekoľko alternatív umiestnenia smetných nádob. Občania boli informovaní, že uvedené je potrebné prerokovať a odsúhlasiť na domových schôdzach a následne informovať mesto o najprijateľnejšej alternatíve. Do dnešného dňa nebolo na mesto doručené žiadne vyjadrenie od vlastníkov priľahlých bytových domov.  
12.2.2018 Poslanci VMČ Stred – žiadajú, aby pri povoľovaní terás bolo v rozhodnutí zakomponovaný „Zákaz hudobnej produkcie na terasách“. UM Takúto podmienku je potrebné zakomponovať do VZN. Nie je možné zakázať hudobnú produkciu niekomu kto má terasu, a prevádzke vedľa nie, nakoľko terasu nemá a hudba mu hrá napr. z reproduktorov nad vchodom. Pravidlá musia byť jednotné pre všetkých a nemôžu byť diskriminačné. Útvar mobility ani nemá kompetenciu, niečo také, ako hudobnú produkciu zakázať. Môže len niečo povoliť, čo vo všeobecnosti povolené nie je, a na čo má kompetenciu.  
12.2.2018 Mgr. Medal – chodník pri novostavbe, od parkoviska pri „Družbe“, po Legionársku ul. či realizácie je v súlade s projektom (od nemocnice po parkovisko pri „Družbe“ po ľavej strane) USaŽP, UM Chodník je v súlade s projektom. Pri každej i drobnej zmene stavebník komunikuje s úradom.  
12.2.2018 Mgr. Medal – na nálepke na kontajneroch na tetrapaky je napísané, že sú určené na lepenku. Ľudí to mätie predstavujú so pod pojmom lepenka niečo iné. Nemohla by sa nálepka prerobiť? Malým nápisom tam je napísané že na tetrapaky, ale nad tým je veľký nápis lepenka. Mohol by byť zverejnený zoznam, pred ktorými domami, resp. v blízkosti akých domov sú umiestnené tieto kontajnery. Informovať poslancov, aby vedeli ľuďom odpovedať kde sa nachádzajú. Aby si to mohli ľudia nájsť niekde na stránke mesta Trenčín. Ľudia nevedia o umiestnení týchto kontajnerov. USaŽP Označovanie druhu odpadu na nádobe je v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky. Tetrapak je značka obalu, nie druh odpadu (značku na nálepkách uvádzať nemôžeme). Na nádobe je čitateľne uvedené čo do nádoby patrí a čo nie a načo nádoba slúži. Uvedené bolo konzultované aj s Marius Pedersen, ktorého zástupca sa vyjadril, že nálepky sú v tomto tvare dodávané pre celé Slovensko.  
12.2.2018 Mgr. Medal – mohli by byť o všetkých výruboch stromov a krov informovaní občania, ktorých sa to týka, resp. žijú v blízkosti. (napr. Soblahovská 25). Bola by to slušnosť voči občanom. Nie sú o tom informovaní ani poslanci. Žiada, aby všetky žiadosti výrubov stromov a krov vo verejnej zeleni boli posielané poslancom USaŽP Všetky konania týkajúce sa výrubov vo verejnej zeleni od žiadosti až po rozhodnutie sú zverejňované na úradnej tabuli mesta Trenčína a súčasne elektronicky na webovej stránke mesta.  V prípade výrubov vo verejnej zeleni, keď žiadosť podá len 1 občan z bytového domu, žiada správca verejnej zelene o vyjadrenia ostatných vlastníkov bytového domu z najbližších vchodov, resp. spoločenstva vlastníkov bytov a podobne. Z uvedeného vyplýva, že už teraz, v rámci informovania verejnosti, robíme úkony nad rámec povinnosti správcu verejnej zelene a orgánu ochrany prírody.  
12.3.2018 Mgr. Medal - ako pokračuje príprava obmedzenia prejazdu nákladných vozidiel cez Biskupickú ulicu? UM Značky o zákaze vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickú ulicu sú umiestnené v smere od Legionárskej ulice od januára 2018. Od kruhového objazdu Biskupiská / Karpatská osadenie značiek zamietol dopravný inšpektorát. 12.3.2018
12.3.2018 Mgr. Medal - kanál pred mäsiarstvom Urbánek - motorové vozidlá vyhýbaním sa tomuto kanálu vchádzajú na cyklotrasu a spôsobujú potenciálne konflikt auto - bicykel. Prosím o návrh riešenia tohoto problému. UM MHSL v tomto roku plánuje pokračovať v dvíhaní kanálových poklopov na cyklotrase 12.3.2018
12.3.2018 Mgr. Medal - na Nám. Sv. Anny pred Poľnobankou (hneď za odbočkou z hlavnej cesty po pravej strane, v podstate v križovatke) sa uvažovalo s náhradou parkovacích miest pre autá za užšie parkovacie miesta pre motocykle (aj z dôvodu bezpečnejšieho pohybu aj vozidiel, aj bicyklov, ale aj chodcov) - bude sa realizovať zmena značenia? UM bude... bolo to prisľúbené ešte v roku 2017. Počet parkujúcich vozidiel sa po regulácii na nám. Sv. Anny rapídne znížil, takže je možné zrušiť niekoľko parkovacích miest. Relaizáciu predpokladáme v lete. 12.3.2018
12.3.2018 Mgr. Medal - v prílohe zasielam fotografiu parkovania /Príloha č. 5/ na námestí - obrubníky predpokladám označujú okraj chodníka a teda autá na fotografii parkujú čiastočne na chodníku, čo by asi nemalo byť - prosím o odborný názor, resp. O nápravu napomínaním vodičov zo strany MsP, príp. upozornením v Infe Trenčín či inými osvetovými prostriedkami a nástrojmi MsP, KPRI Za MsP: Vjazd a výjazd do a z pešej zóny je označený DZ IP25a a IP26b, na ktorej je vyznačné, komu je vjazd - akým vozidlám povolený. Vyznačuje územie, určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne. Zásobovanie je povolené od 05.00 hod. do 11.00 hod. MsP TN pomocou kamerového systému monitoruje vjazd vozidiel do pešej zóny a v prípde podozrenia, že vozidlo, resp. vodič do tejto zóny vošiel neoprávnene, je vyslaná hliadka MsP na preverenie / prešetrenie / tejto situácie / priestupku /. Podľa ust. 25/1 písm. q/ zákona č. 8/2009 vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, okrem prípadov podľa ust. § - u 52/2 z. č. 8/2009. To uvádza, že vodič môže zastaviť a stáť na chodníku , ak ponechá voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. / Za KPRI: V tomto čase je Mierové námestie staveniskom, kedy musí byť prejazdné pre veľké stavebné stroje. 12.3.2018
12.3.2018 Mgr. Medal - prosím pri jarnom obnovovaní vodorovného dopravného značenia zohľadniť fakt, že na niektorých miestach je značenie výrazne viac opotrebovávané, ako inde (napr. značenie cyklotrasy na výjazde z okružnej križovatky pri KMP, označenie cyklotrasy na Nám. Sv. Anny pri budove kostolíka, značenie protismerného cyklochodníka na Palackého ulici pri hoteli Elizabeth, ale aj priechod pre chodcov pri gymnáziu a iné frekventované priechody pre chodcov) - a obnoviť toto značenie na týchto problematických miestach/úsekoch trvácnejšou formou
Mgr. Medal - prosím pri jarnom obnovovaní vodorovného dopravného značenia zohľadniť fakt, že na niektorých miestach je značenie výrazne viac opotrebovávané, ako inde (napr. značenie cyklotrasy na výjazde z okružnej križovatky pri KMP, označenie cyklotrasy na Nám. Sv. Anny pri budove kostolíka, značenie protismerného cyklochodníka na Palackého ulici pri hoteli Elizabeth, ale aj priechod pre chodcov pri gymnáziu a iné frekventované priechody pre chodcov) - a obnoviť toto značenie na týchto problematických miestach/úsekoch trvácnejšou formou
UM Vodorovné značenie je opotrebované vždy viac tam, kde po ňom prechádza viac vozidiel (napr. v oblúkoch, stredoch priechodov pre chodocov a pod.). Posúdime možnosť použitia studených plastov v týchto miestach, avšak výrobcovia neodporúčajú používať plasty na starý vyjazdený asfalrt z dôvodu zníženia životnosti 12.3.2018
12.3.2018 Mgr. Medal - viac dní už je opätovne mimo prevádzky ukazovateľ voľných parkovacích miest na Palackého ulici. Aký je dôvod? UM Ukazovateľ zobrazoval zmätočné informácie, preto UIS požiadal dodávateľa o nápravu a dočasne ukazovateľ vypol. 12.3.2018
12.3.2018 Mgr. Medal - k vyjadreniu z minulého VMČ ohľadom výrubov vo verejnej zeleni - je možné informovať o začatí všetkých výrubových konaní vo verejnej zeleni poslancov danej MČ? Aspoň formou linku na oznámenie na úradnej tabuli mesta v deň zverejnenia oznámenia o začatí konania? USaŽP Všetky upovedomenia o začatých konaniach na výrub (súkromná aj verejná zeleň), ktoré vedie Mesto Trenčín, ako orgán ochrany prírody sú zverejňované na úradnej tabuli mesta Trenčína, a to v zmysle ustanovení zákona o OPK (teda po dobu min 5 pracovných dní). Z kapacitných dôvodov útvaru USŽP však nie je možné duplicitne rozosielať túto informáciu a selektovať ju po jednotlivých VMČ. 12.3.2018
12.3.2018 Mgr. Medal - prosím - na základe žiadosti občanov domu 28. októbra 1176/31 - o vytvorenie oficiálneho schváleného stojiska pre smetné nádoby pre tento dom (v zmysle predchádzajúcej komunikácie tejto téme na predchádzajúcich VMČ) - možno by bolo vhodné tento problém riešiť na mieste za účasti kompetentných pracovníkov mesta z útvaru mobility a útvaru ŽP, zástupcov Marius Pedersen a za účasti občanov. USaŽP, UM, UI ÚSaŽP neeviduje žiadnu požiadavku na vybudovanie stojiska pre bytový dom 28.októbra 1176/31. V zmysle VZN o odpadoch č. 7/2016 čl. 6 ods. 5 máme určený postup:V prípade bytových domov, ktoré nemali určené stále stojisko pre zberné nádoby a žiadajú o vybudovanie nového stojiska, alebo presun zberných nádob na iné stojisko, je nutné aby zástupca vlastníkov bytov, resp. správca bytového domu podal na mesto písomnú žiadosť. K žiadosti treba priložiť návrh miesta na nové stojisko zberných nádob, jednoduchý nákres alebo fotodokumentáciu z miesta, na ktoré požadujú presun nádob a zápis z domovej schôdze, v ktorej bude väčšinou vlastníkov bytov odsúhlasené navrhované miesto, resp. presun nádob na iné stojisko. Za UM: Po preverení bolo zistené, že Útvar investícií podobnú požiadavku od občanov neeviduje, z Útvaru mobility sa vyjadril pán Hartmann nasledovne: "Pri rekonštrukcii vnútrobloku, ktorý prináleží aj k bytovému domu 31 na ulici 28. októbra bolo obyvateľom navrhnutých viacero variant umiestnenia smetných nádob, pričom im bolo odporučené, nech sa dohodnú medzi sebou. Bohužiaľ samotný obyvatelia sa dohodnúť pravdepodobne nevedia. Út Polôh pre kontajnery je z dopravného hľadiska neúrekom." 12.3.2018
12.3.2018 Mgr. Medal - pouličné hodiny pri Dome knihy na Braneckého ulici dlhodobo neukazujú presný čas, idú o 9 či viac minút napred - prosím o info, kto je správcom tohto zariadenia a či môže mesto hodiny nariadiť na správny čas a ak áno, prosím o to. UMM Útvar majetku mesta oslovil spoločnosť J.C.Decaux, s.r.o. Bratislava, ktorá je vlastníkom hodín na Ul. Braneckého, o nápravu správneho času v najkratšom možnom termíne. Technickým riaditeľom spoločnosti bolo útvaru majektu mesta oznámené, že technik bude dňa 28.03.2018 riešiť nápravu a pokiaľ nebude závažnejší technický problém, hodiny budú hneď aj spustené. Následne bola vedúcim technického servisu oznámená náprava času, ktorá bola vykonaná 28.03.2018 o 12:15 hod. 12.3.2018
9.4.2018 VMČ Stred - žiada opraviť výtlky, diery na ul. Karpatskej od Svojpomoci po podjazd, ul. J. Zemana bytovka 99 a 101, ul. Piaristická, ul. Dolný Šianec pred lekárňou ARNICAVMČ Stred - žiada opraviť výtlky, diery na ul. Karpatskej od Svojpomoci po podjazd, ul. J. Zemana bytovka 99 a 101, ul. Piaristická, ul. Dolný Šianec pred lekárňou ARNICA MHSL Výtlky evidujeme a aj opravujeme. V krátkom období posilníme výkon opráv aj dodávateľsky. 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - revitalizácia, rekonštrukcia ÁTRIA pri MsÚ, je možné predložiť plánovaný projekt revitalizácie poslancom? Ráta sa v rámci projektu aj s debarierizáciou chodníka z átria do lesoparku Brezina?Mgr. Medal - revitalizácia, rekonštrukcia ÁTRIA pri MsÚ, je možné predložiť plánovaný projekt revitalizácie poslancom? Ráta sa v rámci projektu aj s debarierizáciou chodníka z átria do lesoparku Brezina? hlavný architekt V rámci projektu átria je navrhnutá debarierizácia chodníka od Sládkovičovej po vstup do lanovky plánovanej na konci átria. Rampu namiesto súčasných schodov z konca átria priamo do Breziny plánujeme navrhnúť tiež - pripraviť projekt v 2018. Na Vmč dňa 14.5. príde hl. architekt predložiť návrh átria. 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - opraviť diery v chodníku na pešej zóne pred Domom armády - prednostne alebo aspoň tie, ktoré sú hlboké viac ako 5 cm a hrozí pri nich vyvrtnutie členka či iné zranenie (prikladám fotografie -foto k požiadavke 111. a-d) aspoň tie veľké pred ODAMgr. Medal - opraviť diery v chodníku na pešej zóne pred Domom armády - prednostne alebo aspoň tie, ktoré sú hlboké viac ako 5 cm a hrozí pri nich vyvrtnutie členka či iné zranenie (prikladám fotografie -foto k požiadavke 111. a-d) aspoň tie veľké pred ODA MHSL Poruchy v priestore pešej zóny máme zmapované, už v minulom roku sme dodávateľovi stavebnej údržby opravu objednávali.. vzhľadom na sieťový rozpad asfaltového povrchu nám nedokázal zabezpečiť opravu liatym asfaltom. Rovnako to bolo aj s atypickými mrežami porušených dažďových vpustí. Verím, že tohoročný dodávateľ stavebnej údržby opravy dokáže zrealizovať. 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - - kedy bude realizovaná náhradná výsadba SAKUR na ul. Soblahovskej (na jeseň bolo na tomto mieste prisľúbené zo strany MHSL, že ďalšia výsadba sakúr bude pokračovať na jar 2018), príp. aj na ďalších uliciach (Inovecká, Legionárska)?Mgr. Medal - - kedy bude realizovaná náhradná výsadba SAKUR na ul. Soblahovskej (na jeseň bolo na tomto mieste prisľúbené zo strany MHSL, že ďalšia výsadba sakúr bude pokračovať na jar 2018), príp. aj na ďalších uliciach (Inovecká, Legionárska)? MHSL Do konca mája 2018 bude vysadených cca 70 ks sakúr. 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - na Štúrovom námestí boli zničené 4 stromy pri bývalej terase Vevey - kedy dôjde k vyfrézovaniu pňov a k náhradnej výsadbe nových stromov?Mgr. Medal - na Štúrovom námestí boli zničené 4 stromy pri bývalej terase Vevey - kedy dôjde k vyfrézovaniu pňov a k náhradnej výsadbe nových stromov? MHSL, USaŽP Mesto zabezpečí náhradnú výsadbu v období mája 2018. Zničené stromy budú nahradené novými, výsadba sa uskutoční v prvej polovici mája.
Mesto zabezpečí náhradnú výsadbu v období mája 2018. Zničené stromy budú nahradené novými, výsadba sa uskutoční v prvej polovici mája.
9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - pred vstupom do bývalého Mäsokombinátu na Braneckého ulici, v trase cyklotrasy je rozbitá cesta, kedy to bude opravené? prikladam fotky - foto k požiadavke 114. a-b)Mgr. Medal - pred vstupom do bývalého Mäsokombinátu na Braneckého ulici, v trase cyklotrasy je rozbitá cesta, kedy to bude opravené? prikladam fotky - foto k požiadavke 114. a-b) UM Jedná sa o poruchu vodovodu, TVK a.s. mali opravu vykonať do konca apríla, no k 3.5. sa tak nestalo. Práce budeme urgovať. 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - na Soblahovskej ul. oproti vodným elektrárňam je výkop, ktorý je zahádzaný zeminou, dôjde tam k revitalizácii zelene? foto k požiadavke 115Mgr. Medal - na Soblahovskej ul. oproti vodným elektrárňam je výkop, ktorý je zahádzaný zeminou, dôjde tam k revitalizácii zelene? foto k požiadavke 115 MHSL Podmienkou každej rozkopávky je dať povrch po ukončení prác do pôvodného stavu. Rovnako to je aj v tomto prípade. 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - kedy bude realizovaná výsadba do kvetináčov pri Dome knihy (viď foto), aj do novovzniknutých kvetináčov popri schodisku pri gabionovom múre? foto k požiadavke 116.Mgr. Medal - kedy bude realizovaná výsadba do kvetináčov pri Dome knihy (viď foto), aj do novovzniknutých kvetináčov popri schodisku pri gabionovom múre? foto k požiadavke 116. MHSL Náhradnú výsadbu vyriešime v období do konca 6/2018 9.4.2018
9.4.2018 Poslanci VMČ Stred navrhli, aby sa občania prišli vyjadriť k návrhu riešenia Cintorínskej ulice na VMČ Stred, ktorý sa bude konať dňa 16.5.2018, návrh by sa mal uverejniť aj v časopise INFO, na stránke mesta TrenčínPoslanci VMČ Stred navrhli, aby sa občania prišli vyjadriť k návrhu riešenia Cintorínskej ulice na VMČ Stred, ktorý sa bude konať dňa 16.5.2018, návrh by sa mal uverejniť aj v časopise INFO, na stránke mesta Trenčín KPRI V májovom Infe, ktoré vyjde 2. mája bude táto informácia - možnosť vyjadriť sa k návrhu - pre občanov zverejnená. Na mestskom webe tiež, a to 9. mája - teda týždeň pred konaním VMČ Stred 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - kedy bude realizovaná plánovaná výsadba popri gabionovom múre pri cyklotrase na Braneckého ulici? - opätovne pripomínam prísľub MHSL, že túto jar sa výsadba má uskutočniť (trvalky, kríky, popínavé rastliny) - prikladám foto Gabion MHSL Náhradnú výsadbu vyriešime v období do konca 6/2018 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - z chodníka na Legionárskej popred vstup k pizzerii Giacomo k paneláku Soblahovská 1104 vedie občanmi využívaný chodník - bolo by možné tento chodník spevniť napríklad položením betónových dlaždíc? - foto k požiadavke 119. MHSL Podnet zaradíme do zásobníka opráv. 9.4.2018
9.4.2018 Mgr. Medal - plánuje mesto tento chodník zo sídliska pri bývalej Tisovej vile do Čerešňového sadu upravovať? je to jeden z čoraz viac využívaných prístupov do lesoparku Brezina a do Čerešňového sadu a patrilo by sa ho spevniť a odstrániť prekážky, ktoré na chodníku vytvárajú nebezpečenstvo pre chodcov (vystupujúci kanál napríklad)- foto k požiadavke 120 UM, MHSL Jedná sa o zhotovenie chodníka a toto je potrebné zaradiť k plánovaným investičným akciám. Za UM: Spevnenie chodník je potrebné naplánovať ako investičnú akciu. Bude tu potrebné i stavebné povolenie, nakoľko chodník tu predtým nebol. Výstavbu chodníka by bola vhodná až po ukončení stavebných prác v okolí.
9.4.2018
14.5.2018 Mgr. Medal žida doplniť predchádzajúcu požiadavku p. Egg - Kde sa nachádzajú motorové vysávače, vysávače lístia, stroje, zariadenia, kosačky, ktoré patrili MHSL. Komu boli odpredané?
v odpovedi sa uvádza aktuálny zoznam techniky vo vlastníctve MHSL, ale nebolo odpovedané na to, komu a kedy boli odpredané zariadenia, ktoré boli ale už nie sú vo vlastníctve MHSL;
prosím doplniť odpoveď, konkrétne od obdobia, kedy sa vedenie mesta za primátora B. Cellera rozhodlo zásadne obmedziť činnosť “technických služieb mesta” a “správy mestských lesov”, zrušilo sa vlastné mestom zabezpečované kosenie a údržba zelene, zrušilo sa technické zázemie a dielne SML pri hoteli Brezina
MHSL Technika, ktorou bola zabezpečovaná údržba verejnej zelene, bola organizácii MHSL v septembri 2009 vyňatá zo správy. Následný predaj techniky si zabezpečovalo Mesto Trenčín. Odpredané boli nasledovným subjektom:Pohrebníctvo Dvonč, Ernest Bartek, Landart, s.r.o., Richard Plaštiak, V-STAVBA, s.r.o., Dušan Juriťák, Denisa Blažejová, Marián Planka, Peter Margetín.  
14.5.2018 Mgr. Medal - (predchádzajúca požiadavka) opraviť diery v chodníku na pešej zóne pred Domom armády - prednostne alebo aspoň tie, ktoré sú hlboké viac ako 5 cm a hrozí pri nich vyvrtnutie členka či iné zranenie (prikladám fotografie -foto k požiadavke 111. a-d) aspoň tie veľké pred ODA. Odpoveď je nedostatočná, neobsahuje termín odstránenia závad. Prosím o konkrétnu odpoveď, DOKEDY budú opravené aspoň tie najväčšie/najhlbšie jamy.
MHSL Časť výtlkov a dier už bola odstránená, zostatok zadaný na opravu pracovníkmi MHSL.  
14.5.2018 Mgr. Medal - (predchádzajúca požiadavka) na Štúrovom námestí boli zničené 4 stromy pri bývalej terase Vevey - kedy dôjde k vyfrézovaniu pňov a k náhradnej výsadbe nových stromov? Odpoveď bola, že k náhradnej výsadbe dôjde v prvej polovici mája. Nestalo sa tak. Prosím o vysvetlenie.
MHSL Zrealizované.  
14.5.2018 Mgr. Medal - (predchádzajúca požiadavka) na Soblahovskej ul. oproti vodným elektrárňam je výkop, ktorý je zahádzaný zeminou, dôjde tam k revitalizácii zelene? foto k požiadavke 115. Z odpovede nie je zrejmé, kto je za daný stav zodpovedný a do kedy bude uskutočnená náprava.
MHSL Rozkopávky na ul. Soblahovskej sú spojené s budovaním cyklotrasy a z rekonštrukciou plynovodov. V oboch prípadoch plochy ešte realizátori neodovzdali správcovi zelene po stanovenej úprave a založení trávnika. Vzhľadom na extrémne teplá v letnom období, bude vhodnejší termín zakladania trávnatých plôch v septembri.  
14.5.2018 Mgr. Medal - Karpatská - kedy a v akom rozsahu sa začne/uskutoční oprava nekvalitne položeného nového asfaltového koberca na rekonštruovanej Karpatskej ulici? UIS Oprava sa uskutoční po skončení realizácie cyklotrasy v októbri. Na celom úseku bude na náklady spol. Cesty Nitra vymenený asfaltový povrch a opravené vyvýšené betónové nadjazdy.  
14.5.2018 Mgr. Medal - megaboard na križovatke Legionárska - Električná - aká je aktuálna situácia s povolením a kolaudáciou tejto stavby? pri predchádzajúcom dotaze k tejto téme cca pred rokom bolo v zápise z VMČ Stred prisľúbené, že po rozhodnutí v tejto veci dostaneme na VMČ Stred informáciu o riešení tejto kauzy USaŽP V súvislosti s touto stavbou mesto koná, avšak v konaní sťažuje postup aj problém s určovaním vlastníka, resp. užívateľa stavby, s ktorým má mesto konať, nakoľko táto stavba nemusí byť evidovaná v katastri nehnuteľností, a teda preukazovanie vlastníckeho práva, resp. užívacieho práva je v tomto prípade problematické. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu nebolo vydané.  
11.6.2018 Mgr. Medal - k otázke č. 130 odpoveď ,,.......Vzhľadom k tomu sa ďalej nepokračovalo, a financie pridelené VMČ na tento účel nie sú vyčerpané........." O akú sumu ide? Zaoberá sa týmto útvar investícií? ihrisko za Perlou - koľko je teda v rozpočte na toto ihrisko, resp. na úpravu priestoru? UUP Stanovisko je uvedené nižšie v odpovedi na požiadavku 185.  
11.6.2018 Mgr. Medal - otvorenie plavárne letnej - každoročný problém: teplý koniec mája a jún a plaváreň je zatvorená (otvorenie naplánované na 16.6.)… MHSL Letné kúpalisko je riadené a prevádzkované MHSL v zmysle schváleného rozpočtu a predom nastaveným plánom, podľa ktorého ukončením mrazivého počasia boli začaté prípravné práce k spusteniu kúpaliska do prevádzky v polovici júna. Zahájenie prevádzky kúpaliska je vo veľkej miere závislé na obsadení obslužného personálu a predovšetkým na plavčíkoch. Taktiež boli nainštalované novinky: príjazdová plocha a vstup do plaveckého bazéna pre imobilných, tienidlá v sektore pre najmenších a nové hracie prvky..  
11.6.2018 Mgr. Medal - sadenie stromov - napríklad na Legionárskej ulici sú vysadené stromy povädnuté - potrebná každodenná zálievka MHSL V tomto roku prešlo zimné obdobie rovno do extrémne suchého letného obdobia, čo má dosah na všetko rastlinstvo. Cieľom údržby je zabezpečiť každodennú údržbu a k tomu sme mali nachystaný rozpočet na objednanie externého dodávateľa. Nejedná sa o bežnú službu a na trhu absentuje, ale napokon sme ďalšiu zalievaciu cisternu získali. Okrem toho plánujeme dokúpiť ešte jedno polievacie vozidlo a situácia so zalievaním by sa tým stabilizovala.  
11.6.2018 Mgr. Medal - pripomienka k minulej požiadavke - megaboard na križovatke Električná/Legionárska - nejasný vlastník? veď sú tam podpisaní - ETOP - prosím o vysvetlenie USaŽP V priebehu konania dochádza účelovo k zmene vlastníka. Vlastníkom reklamnej stavby podľa predloženej zmluvy je Produkt SK s.r.o. Aktuálne vlastníkmi pozemku, reklamnej stavby a elektrickej prípojky sú tri rôzne spoločnosti. Cieľom týchto zmien je aby el. prípojka nebola považovaná súčasť rekl. stavby a stavebný úrad by v tom prípade mal začať konanie o jej dodatočnom povolení. Stavebný úrad v tejto veci požiadal o usmernenie nadriadený orgán, nakoľko považujeme prípojku za súčasť reklamnej stavby, ktorú nie je možné dodatočne povoliť.  
11.6.2018 Mgr. Medal - Nedali by sa premiestniť pamätné tabule na nejaké dôstojnejšie/príhodnejšie miesto, s prípadným doplnením ďalších faktov o týchto osobnostiach a o ich živote spojenom s Trenčínom? S vysvetlením, že dom/domy, o ktorých sa píše na tabuliach, nie je Dom armády, ako by sa nezasvätenym návštevnikom mesta mohlo zdať, ale že tie pôvodné domy boli zbúrané kvôli výstavbe DA, budovy okresného úradu, gastrocentra a komplexu Centrum... UUP ÚÚP považuje lokalitu umiestnenia týchto tabulí za vyhovujúcu, vyhodnotí však obsahovú a vizuálnu formu.  
11.6.2018 Mgr. Medal - Po výstavbe bytového domu pri podchode na Jesenského ulici bol poškodený a zostal neoprávnený okraj chodníku (viď foto) - prosím o zabezpečenie opravy, dodávateľom stavebných prác na priľahlom objekte, aj o informáciu, či sa táto vada riešila v rámci kolaudačného konania. USaŽP Uvedená stavba bola kolaudovaná ešte v roku 2016. Ku kolaudácii stavby sa súhlasne vyjadril okrem iného cestný správny orgán ako správca komunikácie. Uvedenú požiadavku na úpravu chodníka zasielame správcovi komunikácie na riešenie.  
11.6.2018 Mgr. Medal - Výsadba pri podchode na Noviny zo strany “novej polikliniky” sa alebo nerealizovala alebo neuchytila ( nie je to z terénu celkom jasné). Prosím o stanovisko a plán, čo a kedy bude do tejto plochy medzi schody a chodník zasadené MHSL Na danej ploche bola zrealizovaná v minulom roku výsadba, z plochy odstránime buriny a opäť by mala plniť svoju funkciu. Vypleté to bolo 21.6. a 22.6 bola doplnená kôra.  
11.6.2018 Mgr. Medal - Aký je zmysel svietiaceho zeleného, resp. červeného pásu na nových svietidlách na námestí? Pôsobí to rušivo a v historickom centre - mestskej pamiatkovej rezervácii podľa mňa aj nenáležito hlavný architekt Námestie vyzerá so zeleným osvetlením príjemne aj na zotmení za súmraku, aj potme. Niektorí sú síce proti, ale mnohým sa to páči, hovoril som o tom aj s viacerými kolegami architektami. Ja navrhujem, nech to stále svieti na zeleno, a iba keď je akcia na pódiu (čiže program), tak to bude svietiť na červeno. Zelené svetlo bude veľmi pekné aj v zime, keď sa bude odrážať v snehu, aj keď sneh nebude, tak to bude pekný architektonický odkaz, že na námestí je zelená alej. Zároveň pásik zjemňuje proporciu samotného svietidla.  
11.6.2018 Mgr. Medal - Chodník z átria na Brezinu - narátal som minimálne 15 uvoľnených alebo chýbajúcich kameňov v chodníku. Prosím o zabezpečenie opravy v rámci záručnej doby. UI Na uvoľnené a chybajúce kamene v chodníku je uplatnená reklamácia v rámci záruky.  
9.7.2018 Mgr. Kršáková - V podchode na sídl. Noviny klesla kovová mriežka pod úroveň dlažby tak, že pán na vozíčku „zapadol“ do mriežky a len s veľkým problémom sa z nej dostával – okoloidúci mu ponúkali pomoc. Bicyklisti, ale aj matky s kočíkmi majú problém s prekonávaním tejto prekážky. Dlažobné kocky v okolí kovovej mriežky sú rozbité, ich hrany sú ostré – nebezpečné, môžu poškodiť plášť kolesa bicykla.Mgr. Kršáková - V podchode na sídl. Noviny klesla kovová mriežka pod úroveň dlažby tak, že pán na vozíčku „zapadol“ do mriežky a len s veľkým problémom sa z nej dostával – okoloidúci mu ponúkali pomoc. Bicyklisti, ale aj matky s kočíkmi majú problém s prekonávaním tejto prekážky. Dlažobné kocky v okolí kovovej mriežky sú rozbité, ich hrany sú ostré – nebezpečné, môžu poškodiť plášť kolesa bicykla. MHSL Zrealizované.  
9.7.2018 Mgr. Medal - ad odpoveď na požiadavku 166 (ukľudnenie dopravy na ceste v Nozdrkovciach): žiadam Mestský úrad o iniciatívne riešenie danej požiadavky a o jej posunutie majiteľovi cesty cez Nozdrkovce, tj. TSK, o vyvolanie rokovania, prípadne o ponuku spoluúčastiMgr. Medal - ad odpoveď na požiadavku 166 (ukľudnenie dopravy na ceste v Nozdrkovciach): žiadam Mestský úrad o iniciatívne riešenie danej požiadavky a o jej posunutie majiteľovi cesty cez Nozdrkovce, tj. TSK, o vyvolanie rokovania, prípadne o ponuku spoluúčasti UM Útvar mobility navrhne opatrenia a posunie ich na schválenie Trenčianskemu samosprávnemu kraju a okresnému úradu. Predbežne by asi bolo možné osadiť spomaľovače pred a za Nozdrkovacami, tak aby neobťažovali obyvateľov. Osadenie meračov rýchlostí je problematické – mesto tu nemá stožiare verejného osvetlenia (osvetlenie je umiestnené na stĺpoch západoslovenskej distribučnej, ktorá odsadenie dopravných značiek a zariadení na ich stĺpoch odmieta).  
9.7.2018 Mgr. Medal - Umiestnenie stĺpikov s osviežovačmi vzduchu na Mierovom námestí pri historickej dlažbe zo 17. storočia mne osobne pripadá nevhodné/nevkusné. Je to nielen môj názor. Prosím o sprostredkovanie stanoviska pamiatkárov, ktorí sa k tomu predpokladám museli vyjadriť.Mgr. Medal - Umiestnenie stĺpikov s osviežovačmi vzduchu na Mierovom námestí pri historickej dlažbe zo 17. storočia mne osobne pripadá nevhodné/nevkusné. Je to nielen môj názor. Prosím o sprostredkovanie stanoviska pamiatkárov, ktorí sa k tomu predpokladám museli vyjadriť. UUP Počas rekonštrukcie námestia prišla ponuka na osadenie vodnej hmly z investícií TVK. V súčinnosti s KPÚ Trenčín sme hľadali vhodné miesto - nemalo byť v blízkosti fontány, nemalo zakrývať morový stĺp a prekážať akciám na pódiu a terasám, nesmelo kolidovať s inžinierskymi sieťami ani s pohybom vozidiel na námestí. Čiže možností zostalo pomerne málo, preto sme sa s KPÚ dohodli, že hmlu umiestnime po obvode historickej dlažby - v priestore, ktorý je vyhradený pre umiestnenie vianočného stromu i mája - čiže dočasných solitérov v rámci námestia, nakoľko i hmla je podobný prípad - je de facto umiestnená tiež ako dočasný solitér pre horúce letné mesiace. Zároveň svojou podstatou tvorí miesto pre pohyb i zotrvanie ľudí (hlavne detí), a preto má byť umiestnená v atraktívnej, ale zároveň v nekolíznej polohe, mimo hlavných tokov všetkých druhov pohybu. Osobne si myslím, že nie je v kolízii s historickou dlažbou, ale naopak - upozorňuje na ňu svojim jasným vymedzením a robí dlažbu čitateľnejšou v rámci vydláždenia námestia.Keďže nebolo dodané osvetlenie stĺpikov s meničom farieb, farebné LED svietidlá boli vymenené za biele svetlo, s TVK sme sa dohodli, aby výkon svietidiel znížili na minimum, v prípade, že svietidlá budú svietiť príliš intenzívne, budú na sklá svietidiel dolepené matné rozptyľovacie fólie.  
9.7.2018 Mgr. Medal - Parkovanie s využitím rampového systému - v ktorých lokalitách spoplatneného parkovania sa uvažuje s inštaláciou rampového systému alebo iného technického zabezpečenia a v akom štádiu sú prípravy takýchto opatrení? Napríklad na Mládežníckej, na Palackého, na parkovisku pri Štatistickom úrade, … Aj preto, že inštaláciou takých zariadení sa ušetrí čas príslušníkov MsP, kontrolujúcich autá parkujúce v spoplatnených zónach a uvoľnenými kapacitami napríklad zvýšiť dohľad v lokalitách, kde sa protiprávne parkuje na trávnatých plochách. Mgr. Medal - Parkovanie s využitím rampového systému - v ktorých lokalitách spoplatneného parkovania sa uvažuje s inštaláciou rampového systému alebo iného technického zabezpečenia a v akom štádiu sú prípravy takýchto opatrení? Napríklad na Mládežníckej, na Palackého, na parkovisku pri Štatistickom úrade, … Aj preto, že inštaláciou takých zariadení sa ušetrí čas príslušníkov MsP, kontrolujúcich autá parkujúce v spoplatnených zónach a uvoľnenými kapacitami napríklad zvýšiť dohľad v lokalitách, kde sa protiprávne parkuje na trávnatých plochách. UM Momentálne projekčne pripravujeme osadenie rámp na mestských parkoviskách na Mládežníckej ulici pri Kolibe a na ulici 28. októbra pred OC Družba (trhovisko). Zároveň sa pripravuje osadenie rámp aj na parkoviskách TPS a.s. Na Rozmarínovej ulici pri evanielickom kostole a na ul. 28. októbra za OC Družba (pri Slovenských elektrárňach). Rampy by sme mali osadiť do konca roka.  
9.7.2018 Mgr. Medal - Rybárska ulica: po dávno uskutočnenej práci na plynovej prípojke k výstavbe bytov na Karpatskej zostali chodníky iba zabetónované bez asfaltovej vrstvy v dĺžke od začiatku ulice pri bývalej prečerpávačke až po prvý dom smerom na Rivieru. Odpad z výkopu je umiestnený/rozhádzaný na priľahlom trávnatom pozemku. Prosím o stanovisko kompetentných a o spôsob a dátum vyriešenia danej veci.Mgr. Medal - Rybárska ulica: po dávno uskutočnenej práci na plynovej prípojke k výstavbe bytov na Karpatskej zostali chodníky iba zabetónované bez asfaltovej vrstvy v dĺžke od začiatku ulice pri bývalej prečerpávačke až po prvý dom smerom na Rivieru. Odpad z výkopu je umiestnený/rozhádzaný na priľahlom trávnatom pozemku. Prosím o stanovisko kompetentných a o spôsob a dátum vyriešenia danej veci. UM Práce na plynovodnej prípojke vykonávala fi. Reprogas. Tá sa dohodla s pánom Kubisom (staviteľom bytoviek), že chodník doasfaltuje, keď bude asfaltovať parkovisko. No nestalo sa tak – staviteľ svoju časť ústnej dohody nedodržal. Pracovník úradu sa stretne so zástupcami fi. Reprogas a doriešia predmetnú rozkopávku. Termín kvoli prebiehajúcim dovolenkám zatiaľ nepoznáme.  
9.7.2018 Mgr. Medal - 8.11.2017 sme na rokovaní MsZ odsúhlasili zámer obstarat výruby stromov za 30000 EUR. Kto danú súťaž vyhral? Prosím o zaslanie linku na zmluvu s dodávateľom - víťazom VO a na došlé faktúry, súvisiace s touto zmluvou (danú zmluvu ani faktúry som nenašiel na webe mesta ani MHSL).Mgr. Medal - 8.11.2017 sme na rokovaní MsZ odsúhlasili zámer obstarat výruby stromov za 30000 EUR. Kto danú súťaž vyhral? Prosím o zaslanie linku na zmluvu s dodávateľom - víťazom VO a na došlé faktúry, súvisiace s touto zmluvou (danú zmluvu ani faktúry som nenašiel na webe mesta ani MHSL). MHSL Súťaž vyhrala spoločnosť LA Záhrady za sumu 14 000€. Zmluva bola zverejnená 28.11.2017, centrálne číslo zmluvy je 181/2017. V rozpočte na rok 2017 bolo schválených 36.000 €, vysúťažená bola cena 14.000 €, víťaz L.A.Záhrady s.r.o.
V roku 2017 bolo čerpaných 3.500,60 € (faktúra dodávateľa č. 20170070).
Nevyčerpané prostriedky boli presunuté do rozpočtu na rok 2018 vo výške 10.500 €.
V roku 2018 bolo čerpaných 10.499,40 € (faktúra dodávateľa č. 20180003 = 6.299,64 € + č. 20180011 = 4.199,76€).
Súťaž vyhrala spoločnosť LA Záhrady za sumu 14 000€. Zmluva bola zverejnená 28.11.2017, centrálne číslo zmluvy je 181/2017. V rozpočte na rok 2017 bolo schválených 36.000 €, vysúťažená bola cena 14.000 €, víťaz L.A.Záhrady s.r.o.
V roku 2017 bolo čerpaných 3.500,60 € (faktúra dodávateľa č. 20170070).
Nevyčerpané prostriedky boli presunuté do rozpočtu na rok 2018 vo výške 10.500 €.
V roku 2018 bolo čerpaných 10.499,40 € (faktúra dodávateľa č. 20180003 = 6.299,64 € + č. 20180011 = 4.199,76€).
 
9.7.2018 Mgr. Medal - SPP rozkopávka na ulici Jána Zemana - kedy a ako budú po rekonštrukcii plynu opravené chodníky na ulici Jána Zemana?Mgr. Medal - SPP rozkopávka na ulici Jána Zemana - kedy a ako budú po rekonštrukcii plynu opravené chodníky na ulici Jána Zemana? UM Rekonštrukcia plynovodov je povolená do 31.8.2018, chodníky budú preasfaltované v celej šírke asfaltovým betónom AC8 (t.j. Asfaltový betón s drobným kamenivom podobný tomu, čo sa na chodníky používa v Rakúsku)  
9.7.2018 Mgr. Medal - Vďaka za osadenie značky zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickú ulicu v smere od ulice Legionárskej. Prosím o vysvetlenie, z akého dôvodu nebola totožná značka umiestnená aj z opačného smeru pri okružnej križovatke pri biskupickom ihrisku.Mgr. Medal - Vďaka za osadenie značky zákaz vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickú ulicu v smere od ulice Legionárskej. Prosím o vysvetlenie, z akého dôvodu nebola totožná značka umiestnená aj z opačného smeru pri okružnej križovatke pri biskupickom ihrisku. UM Osadenie značky zamietol dopravný inšpektorát z oddôvodnením, že by sme tak vodičov na kruhovom objazde nepriamo nútili výjsť ďalším výjazdom na Karpatskú ulicu, čo je nežiadúce.  
9.7.2018 Mgr. Medal - Parkovisko pri obchode Bala na ulici Dlhé Hony sa vybudovalo predpokladám na súkromnom pozemku majiteľa obchodu na mieste zelene a pôvodného chodníku, ale ako parkovisko neslúži doteraz svojmu účelu - z akého dôvodu?Mgr. Medal - Parkovisko pri obchode Bala na ulici Dlhé Hony sa vybudovalo predpokladám na súkromnom pozemku majiteľa obchodu na mieste zelene a pôvodného chodníku, ale ako parkovisko neslúži doteraz svojmu účelu - z akého dôvodu? UM Parkovisko vybudoval majiteľ obchodu na svojom pozemku a do dnešného dňa nie je skolaudované.  
9.7.2018 Mgr. Medal - Prosím o zoznam volebných miestností na území VMČ Stred, ktoré sú bariérové a pri každej takej miestnosti zhodnotenie, či nejestvuje v blízkosti možnosť zriadiť miestnosť s bezbariérovým prístupom, prípadne aké v tomto smere vyvíja aktivity MsÚ.Mgr. Medal - Prosím o zoznam volebných miestností na území VMČ Stred, ktoré sú bariérové a pri každej takej miestnosti zhodnotenie, či nejestvuje v blízkosti možnosť zriadiť miestnosť s bezbariérovým prístupom, prípadne aké v tomto smere vyvíja aktivity MsÚ. UP odpoveď je v samostatnej prílohe "Volebné miestnosti"  
10.9.2018 Mgr. Medal - 11. 12. 2017 aj 15. 1. 2018 (ale opakovane už od roku 2015) sa pýtam na sľúbené vyasfaltovanie celej prístupovej komunikácie na hrádzu z križovatky Rybárska - Karpatská, ktoré doteraz nebolo realizované. Prosím teda o jasnú odpoveď, či sa daný sľub splní a kedy.

Mgr. Medal - 11. 12. 2017 aj 15. 1. 2018 (ale opakovane už od roku 2015) sa pýtam na sľúbené vyasfaltovanie celej prístupovej komunikácie na hrádzu z križovatky Rybárska - Karpatská, ktoré doteraz nebolo realizované. Prosím teda o jasnú odpoveď, či sa daný sľub splní a kedy.

UM Investor bytovky v susedstve svoj ústny sľub nedodržal a výjazd už ani neplánuje preasfaltovať, za čo mu "pekne ďakujeme" a budeme si to pamätať. Túto akciu teda bude museť mesto dotiahnuť z vlastných prostriedkov ako cyklotrasu s vylúčením motorovej dopravy (s výnimkou vozidiel SVP š.p.)  
10.9.2018 Mgr. Medal - k podnetu č. 165 (z júnového VMČ) - bolo odpovedané, že realizácia I. etapy Nozdrkovského chodníka sa začne v 2. polovici júla - prosím o doplnenie informácie, či bol skutočne myslený rok 2018? UI Výstavba 1. etapy Nozdrkovského chodníka začne 15. 10 2018  
10.9.2018 178 - Mgr. Medal - Po výstavbe bytového domu pri podchode na Jesenského ulici bol poškodený a zostal neoprávnený okraj chodníku (viď foto) - prosím o zabezpečenie opravy, dodávateľom stavebných prác na priľahlom objekte, aj o informáciu, či sa táto vada riešila v rámci kolaudačného konania. ODPOVEĎ: Uvedená stavba bola kolaudovaná ešte v roku 2016. Ku kolaudácii stavby sa súhlasne vyjadril okrem iného cestný správny orgán ako správca komunikácie. Uvedenú požiadavku na úpravu chodníka zasielame správcovi komunikácie na riešenie. Mgr. Medal - k podnetu 178 (z júnového VMČ) - bolo odpovedané, že podnet bol zaslaný správcovi komunikácie so žiadosťou o riešenie - stav (jamy v chodníku) však pretrváva, prosím teda o konkrétnejšiu odpoveď a termín opravy MHSL Oprava je registrovaná a v zásobníku opráv, predpokladaný termín realizácie je 10-11/2018.  
10.9.2018 197 - Mgr. Medal - Rybárska ulica: po dávno uskutočnenej práci na plynovej prípojke k výstavbe bytov na Karpatskej zostali chodníky iba zabetónované bez asfaltovej vrstvy v dĺžke od začiatku ulice pri bývalej prečerpávačke až po prvý dom smerom na Rivieru. Odpad z výkopu je umiestnený/rozhádzaný na priľahlom trávnatom pozemku. Prosím o stanovisko kompetentných a o spôsob a dátum vyriešenia danej veci. Mgr. Medal - prosím o aktualizovanú odpoveď (spôsob a dátum riešenia stavu po rozkopávkach na Rybárskej ulici) UM Informácia od spol. Reprogas, ktorá rozkopávku realizovala: Staviteľovi bytovky bola poslaná výmera opravy a cenová ponuka a ten na ňu ani po niekoľkých urgenciách nereaguje. Mesto teda ku dňu 1.10.2018 začalo správne konanie. Vyzvalo stavebníka aby do 15 dní dal rozkopávku dokončiť. Pokiaľ tak neučiní, môže mu byť uložená pokuta až do výšky 33 000 Eur.  
10.9.2018 199 - Mgr. Medal - SPP rozkopávka na ulici Jána Zemana - kedy a ako budú po rekonštrukcii plynu opravené chodníky na ulici Jána Zemana? Mgr. Medal - k dokončenie asfaltovania chodníkov po rekonštrukcii plynových prípojok na ulici Jána Zemana bolo prisľúbené do 31. 8. 2018, dodnes nie je dokončené… Prečo? Kedy budú práce dokončené? UM V čase písania odpovede (28.9.2018) sa už asfaltovalo. Rozkopávka je povolená do polovice októbra.  
10.9.2018 Mgr. Medal - po tohtoročnom suchom lete prosím o informáciu, koľko novovysadených stromov v našej mestskej časti sa uchytilo a kolko bude potrebné nahradiť novými MHSL Na túto otázku budeme vedieť odpovedať až buduci rok približne v 6-7/2019.  
10.9.2018 Mgr. Medal - zároveň prosím o informáciu, v akom štádiu je realizácia náhradných výsadieb v meste, teda koľko (či z akého obdobia) úradne nariadených ešte čaká na realizáciu + počet stromov, ktoré je mesto týmito rozhodnutiami ešte povinné vysadiť MHSL V roku 2016 sme doháňali náhradné výsadby za výrubové obdobie 2013/14. Dnes môžeme konštatovať, že sú vysadené všetky stromy z výrubového obdobia 2015/2016 a niektoré stromy z ostatných rokov ( tie, ktoré su v 1 lokalite tak, aby mali rovnakú veľkosť). Je ešte potrebné dosadiť kry od výrubového obdobia v r.2015 až po dnes.  
10.9.2018 Mgr. Medal - viac ako dva roky dozadu bolo v odpovedi na môj podnet z VMČ potvrdené, že bude v najbližšom možnom termíne realizovaná náhradná výsadba za vyrúbaný strom pred domom na ul. J. Zemana 97 - dodnes výsadba realizovaná nebola, prosím teda o info, kedy sa zrealizuje? MHSL Vyrúbaný strom bol acer negundo - invazivna rastlina, za ten sa rastliny nesadia. Pokiaľ by bol záujem na to miesto vysadiť platanus acerifolia piramidalis, tak ho tam vieme dať ešte tento rok - potrebujeme spätné info!  
10.9.2018 Mgr. Medal - Detské ihrisko Kupas na Inoveckej ulici - prosím o aktuálnu situáciu riešenia Mestským zastupiteľstvom odsúhlaseného odkúpenia tohto ihriska do majetku mesta UP V tejto veci exekútor zatiaľ nestanovil nový termín dražby.  
10.9.2018 Mgr. Medal - na ulici Nové Prúdy pri kontajnéri na sklo stojí už týždne odstavená biela Škoda Felícia so skriňovou nadstavbou, bez EČV - obávam sa, že tu niekto odstavil toto auto v snahe zbaviť sa ho;
prosím MsP o preverenie, zistenie majiteľa, zahájenie procesu s cieľom odťahu vozidla (foto v prílohe)
MsP, MHSL Za MHSL: Auto zatiaľ žiaľ nie je prekážkou v cestnej premávke, má zatiaľ platnú STK, po ukončení platnosti STK bude môcť byť riešený ako vrak. Za MsP: Uvedené voziodlo je v riešení zo strany MsP TN od 07.9.2018. Vozidlo pochádza zo Žiliny, - EČV a bolo predané do Liptovského Mikuláša. Ocitlo sa v Trenčíne na tejto ulici. Nevieme ako, prečo, kto ho tam dal a kde sú EČV. Nebol vykonaný prepis na nového majiteľa - toto nám oznámil pôvodný majiteľ vozidla, na ktorého sme zohnali telefonický kontakt. Dňa 27.9. bola poslaná žiadosť na útvar Mobility, o odtiahnutie predmetného vozidla podľa zákona NR SR č. 8/2009 o premávke na pozemných komunikáciách. Situáciu bude MsP sledovať.
 
10.9.2018 Mgr. Medal - prosím o informáciu, kedy sa budú realizovať nové priechody pre chodcov aj s bezpečnostnými prvkami na križovatke Legionárska x Biskupická? táto akcia je v agende nášho VMČ vyše tri roky, viem, že sa rokovalo s TSK ako majiteľom ciest o tom, že zrealizujú akciu oni - aká je momentálna situácia? UM Práce mali začať v septembri. Podľa informácií z TSK však do konca septembra nebol dotiahnutý proces verejného obstarávania. Bližšie informácie sa nám do uzávierky odpovedí nepodarilo zistiť.  
10.9.2018 Mgr. Medal - skľudnenie dopravy na ulici Karpatská - po vybudovaní vyvýšených križovatiek na ulici Karpatská bolo prislúbené Útvarom mobility, že sa preskúma účinnosť tohoto opatrenia v zmysle upokojenia dopravy na danej ulici - každodenné pozorovanie však naznačuje, že doprava sa síce spomalila, ale áut neubudlo, stále je táto ulica využívaná ako alternatívna trasa z nového cestného mosta do centra mesta - je teda na čase hľadať ďalšie spôsoby, ako tento tranzit vozidiel presmerovať na Električnú ulici, kam patrí - prosím Útvar mobility o návrhy, ako to zabezpečiť. UM Na spomaľovačoch sa nastrmujú nábehové hrany a vybuduje sa tretí spomaľovač spolu s priechodom pre chodcov na Rybársku ulicu. Ak ani toto opatrenie neodradí tranzitovať cez Karpatskú ulicu, uvažujeme o zmenách v prednosti v jazde tak, aby vodiči tranzitujúci Karpatskou ulicou museli na každej križovatke zastaviť na značku P2 - stoj, daj prednosť v jazde.  
10.9.2018 Mgr. Medal - prosím o informáciu, kedy sa zrealizuje doplnenie dvoch svietidiel verejného osvetlenia na ulici Jesenského - Karpatská pred a za podjazdom pod Električnou ulicou - táto investičná akcia je schválená v rozpočte na tento rok 2018 UI V súčasnosti sa pripravuje projekt, realizácia sa uskutoční hneď po získaní potrebných povolení.  
10.9.2018 Mgr. Medal - prosím o opravu vodorovného dopravného značenia priechodu pre bicyklov cez Biskupickú ulicu pod novým cestným mostom, resp. o jeho výraznejšie zvýraznenie zelelou farbou tak, ako je to napríklad pri železničnej stanici v Trenčianskej Turnej UM  Vodorovné dopravné značenie na priechode dáme obnoviť.  
10.9.2018 Mgr. Medal - kontajnéry na tetrapaky a kovy (ale aj na sklo, aj keď pri týchto kontajnéroch som uvedený problém tak často nepozoroval) - bývajú preplnené, čo môže byť spôsobené pomerne nízkou frekvenciou vývozu, alebo aj nevyvážaním týchto kontajnérov; všeobecne (podľa malej ankety medzi občanmi) neexistuje takmer žiadna povedomosť verejnosti o tom, kedy sa tieto kontajnéry vyvážajú/majú vyvážať; dávam preto na zváženie priamo na kontajnéry (na tetrapaky, kovy a sklo) nalepiť informáciu, kedy sa vyvážajú/majú vyvážať (napr. "vývoz každú poslednú stredu v mesiaci”) - minimálne pre lepšiu verejnú kontrolu plnenia tejto verejnej služby

USaŽP Presné termíny vývozov triedených zložiek odpadu sú uvedené v harmonograme vývozov triedených zložiek odpadu vždy aktuálne na daný polrok. Tento harmonogram je celý uverejňovaný v INFO (december-január na I. polrok, jún-júl na II. polrok), je stále uverejnený aj na webovej stránke mesta www.trencin.sk, príp. v tlačenej forme je k dispozícii na Klientskom centre Mestského úradu. Aktuálne schválené periodicity vývozov sú uvedené aj vo VZN. Pre občana, ktorý má záujem zistiť kedy sa majú nádoby vyviezť sú informácie dostupné, takže nie je dôvod prelepovávať frekvencie vývozov na nádobách na triedený odpad, pretože dochádza k zmenám. Pri nádobách na sklo sa napr. zmenila frekvencia vývozov oproti roku 2017 z periodicity 1 x za 28 dní na 1 x za 21 dní. Pri frekvencii vývozov nádob na kovy tiež nastala zmena a stále sa frekvencia postupne upravuje.  
10.9.2018 Mgr. Medal - podnet do rozpočtu mesta na rok 2019 - prosím o nacenenie pokračovania preasfaltovania ľavobrežnej hrádze od mosta na Ostrov po nový cestný most a o zaradenie tejto investičnej akcie do rozpočtu mesta na rok 2019 UI Vypracuje sa nacenenie preasfaltovania ľavobrežnej hrádze od mosta na Ostrov po nový cestný most  
10.9.2018 Mgr. Medal - bolo by možné dať do Infa a na stránku mesta výzvu občanom mesta, aby napísali, kde im v meste chýbajú stojany na bicykle? pre potreby Cyklokomisie KPRI Áno, v októbrovom vydaní Infa sa tomuto budeme venovať.  
Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: