Články zaradené v kategórii "Čo sa (zatiaľ) nedarí":

 • Väčšia zapojenosť občanov do rozhodovania, participatívny rozpočet a iné prvky
 • Vstup peším, bežcom, cyklistom do golfového areálu na Novinách
 • Zastavenie úbytku verejnej zelene v meste (na úkor zelene sa budujú napríklad parkoviská)
 • Napriek zavedenej regulácii parkovania sa aj naďalej parkuje na "divoko" - na tráve vo vnútroblokoch aj inde
 • Zásadnejšie zníženie dlhu mesta
 • Systémové zvýšenie čistoty mesta - kapacitným a personálnym posilnením mestkého podniku - Mestského hospodárstva a správy lesov
 • Viac cyklotrás
 • Cykloprepojenie centra mesta a Sihote - cez križovatku pred Hotelom Elizabeth
 • Priechody na križovatke Rybárska x Karpatská, na križovatke Biskupická x Legionárska
 • Chodník do Nozdrkoviec
 • Spevnenie (vyasfaltovanie) cesty na ulici Pod Komárky (aspoň 1. etapa)
 • Premena ulice Palackého na mestský bulvár s obmedzením parkovania
 • Zavedenie systému Adopcie verejného priestoru občanmi
 • Dobudovanie odborných učební a priestorov na školský klub na 5. a 6. ZŠ v Trenčíne
 • Zastavenie zahusťovania zástavby v tzv. stabilizovaných mestských blokoch, napríklad na sídliskách Soblahovská, Noviny...
 • Zavedenie zdieľania bicyklov - bike-sharingu
 • Neuvážený rozpredaj majetku mesta
 • Rekonštrukcia bežeckej dráhy na ihrisku pod cestným mostom (pri ZátOKe pOKoja) - vybudovanie tartanovej či aspoň antukovej dráhy