Moja vízia

TRENČÍN, KDE SA DOBRE ŽIJE: zelené, čisté, živé, bezbariérové mesto so zdravou vodou, pôdou, čistým ovzduším, s funkčnou mobilitou, s otvorenou, transparentnou samosprávou blízkou svojim občanom, mesto spokojných, tolerantných, aktívnych obyvateľov, ktorí majú veľa dôvodov v Trenčíne žiť, pracovať a byť v spoločenstve skvelých ľudí...

 

PARKOVANIE - výnos vs efekt, zjednodušenie systému

problém: komplikovaný a nespravodlivý systém parkovacej politiky, navyše v niektorých lokalitách nefunkčný (majitelia kariet či návštevníci nezaparkujú aj tak, stále sa parkuje na divoko - na tráve) a drahý (nové parkovacie miesta, zväčša budované na úkor verejnej zelene, stoja podľa vyjadrenia radnice vyše 2000 EUR/1 miesto, teda s návratnosťou niekoľkých desaťročí, nehovoriac o drahej forme zvolenej kontroly - formou osobnej kontroly príslušníkmi MsP)

riešenie: orientácia na zníženie potreby ciest do mesta - ako pre obyvateľov mesta, tak aj pre návštevníkov mesta, pre “cezpoľných”

 • vybudovaním P+R záchytných parkovísk na vstupoch do mesta od NM, od BN a od DCA, vybudovanie/dobudovanie cyklotrás spojujúcich záchytné parkoviská a centrum mesta
 • zásadnou zmenou grafikonu MHD tak, aby na hlavných trasách v meste, spájajúcich záchytné parkoviská + sídlisko Juh s centrom mesta, pendlovala MHD v 10 minútovom takte celý deň
 • budovaním siete bezpečných cyklotrás v zmysle cyklogenerelu
 • obmedzovaním parkovania v centre mesta (vyššie parkovné, znižovanie počtu parkovacích miest - napríklad na Palackého ulici, orientácia na parkovacie domy)

 

MOBILITA - menej automobilov, mesto pre peších

problém: verejné priestory sú v podstate obsadené autami, neplnia žiadnu inú funkciu, ako parkoviská

riešenie: investície do systému P+R (viď vyššie), obmedzovanie parkovania v meste, podpora MHD, cyklo, pešej mobility, podpora projektov na využívanie verejných priestranstiev na kultúrne, športové a iné podujatia (napríklad Trenčianske korzo)


problém: pešie trasy nie sú bezbariérové

riešenie: investície do chodníkov a bezbariérových riešení priechodov pre chodcov


problém: filozofia súčasného vedenia mesta - riešenia tranzitu dopravy cez centrum mesta a cez park, vybudovanie tzv. vnútorného obchvatu mestom aj cez Ostrov a novým mostom medzi Ostrovom a Orechovým

riešenie: rokovanie so štátom o vybudovaní JV obchvatu, resp. hľadanie iných alternatív v duchu moderných miest, ktoré naopak obmedzujú vjazd do svojich centrálnych zón

 

CYKLO - budovanie bezpečných cyklotrás

problém: cykloinfraštruktúra v meste je momentálne riešená iba formou financovania z EÚ fondov, navyše sa tým suplujú aj investície do prestavby križovatiek, preasfaltovanie ciest a pod., množstvo cyklo-projektov je pripravených na realizáciu

riešenie: uvoľnenie investičných prostriedkov na budovanie najdôležitejších cyklotrás a riešení pre cyklistov aj z rozpočtu mesta, bez čakania na EÚ fondy

 

MHD - zvýšenie atraktívnosti

problém: malá intenzita dopravy na hlavných trasách (dlhé intervaly), drahé cestovné, pomerne zastaralé autobusy

riešenie: 

 • zásadná zmena grafikonu MHD tak, aby na hlavných trasách v meste, spájajúcich záchytné parkoviská s centrom mesta, pendlovala MHD v 10 minútovom takte celý deň
 • výrazné zľavy pre pravidelne cestujúcu verejnosť
 • investovanie do nových moderných autobusov

problém: zlý stav zastávok MHD (povrchy, hrana nástupišťa a p.)

riešenie: rekonštrukcie zastávok MHD podľa európskych štandardov (betónový povrch, Kasselský obrubník ap.) na základe stavu (pasportizácia) a obratu cestujúcich

 

ZELEŇ - väčšia zodpovednosť mesta aj v súvislosti s klimazmenou

problém: úbytok verejnej zelene (najmä v súvislosti s budovaním nových parkovacích miest), čo je v priamom rozpore s tendenciou moderných miest plochy zelene rozširovať v odpovedi na dôsledky klimatických zmien

riešenie: účinnejšia legislatívna ochrana zelene, jednoznačné zakomponovanie povinnosti plnohodnotnej náhrady zelene v mieste, kde k nejakému záberu zelene dôjde

riešenie: legislatívne zakotvenie nedotknuteľnosti hraníc lesoparku Brezina


problém: meškanie s náhradnými výsadbami (v Trenčíne stále nevieme dobehnúť “dlh” náhradných výsadieb a momentálne sa riešia náhradné výsadby nariadené v rokoch 2014-2015)

riešenie: investovanie do výsadieb


problém: drahé služby pre mesto na úseku staroslivosti o verejnú zeleň,

riešenie: 

 • vyskúšať projekt adopcie verejného priestoru (prenájom časti verejnej zelene napríklad obyvateľmi bytového domu v ich bezprostrednom okolí s tým, že mesto im za starostlivosť o tento verejný priestor uhradí toľko, koľko v súčasnosti platí firmám starajúcim sa o verejnú zeleň)
 • posilniť kompetencie a kapacity MHSL na úseku starostlivosti o zeleň - outsourcing v tejto oblasti (s výnimkou pravideľného kosenia) sa ukázal ako ekonomicky menej výhodný
 • vytvorenie funkcie “mestského záhradníka” pre každú mestskú časť

  

IHRISKÁ

problém: v meste je stále nedostatok ihrísk, resp. tie, ktoré kedysi slúžili, sú dnes v dezolátnom stave, nefunkčné; chýba dopravné ihrisko a chýbajú plochy na hru pre staršie deti a mládež

riešenie:

 • dobudovať areál atletického oválu pod cestným mostom, rekonštrukcia bežeckej dráhy
 • vrátiť do majetku mesta (a zrekonštruovať) ihrisko "Kupas" na Inoveckej ulici
 • obnoviť ihrisko "Opavia" za Perlou
 • vybudovať dopravné ihrisko a ihrisko pre staršie deti na Karpatskej ulici
 • vybudovať robinzonské ihrisko (alebo aspoň niektoré jeho prvky) v Čerešňovom sade
 • Adoptuj si ihrisko - vytvorenie systému a fondu na obnovu a podporu starostlivosti o ihriská pri obytných domoch (najmä na Soblahovskej)

 

ODPADY 

problém: drahá služba, praktické nezvýhodnenie občanov, separujúcich odpad, zlé pochopenie/uchopenie množstvového zberu odpadu, nulová podpora projektom typu komunitné kompostovanie (na sídliskách)

riešenie: otvorenie diskusie s občanmi, inšpirácia v iných samosprávach, otvorenie VZN s cieľom zvýšenia atraktívnosti triedenia odpadu na úrovni rodín, bytových domov aj na úrovni firiem, podpora projektom typu komunitné kompostovanie

(pozn.: vzhľadom na aktuálnu legislatívu v NR SR sa bude v krátkom čase zásadne navyšovať poplatok za skládkovanie odpadov, čo sa prejaví aj v poplatku občanom)


problém: náročný (až odstrašujúci) administratívny proces pri odovzdávaní nebezpečných odpadov v zbernom dvore

riešenie: zjednodušenie administratívy, zrušenie poplatku od občanov - FO za odovzdanie nebezpečného odpadu v zbernom dvore

 

Ďalšie priority a opatrenia ako spoločný program sú uvedené na stránke www.prekreslimetrencin.sk v časti Program.