6/2018 - Trenčín a riešenie transeurópskeho železničného dopravného koridoru Balt - Jadran

Domov > Podané interpelácie

14. 3. 2018

 

Poprosím nejakú reakciu na informácie, ktoré (pokial' teda samozrejme mesto takéto informácie má) sa objavili v tlači, že v rámci riešenia transeurópskeho železničného dopravného koridoru Balt - Jadran sa uvažuje s umiestnením nákladnej železničnej dopravy mimo mesta a postavenie trate popri diaľnici, čo bola na začiatku projektovania Modernizácie železničnej trate cez Trenčín taká základná alternatíva, že kadial' teda tú trat' modernizovat' a viest'. Zaujímalo by ma teda, že či mesto má túto informáciu? či mesto kontaktoval nejaký ústredný orgán verejnej správy alebo nejaká európska inštitúcia s touto problematikou? V prípade, že áno, tak nejaké podrobnosti k tomu.

 

Odpoved' útvaru územného plánovania

K dnešnému dňu nemáme žiadne informácie ani požiadavky týkajúce sa vyčlenenia nového železničného koridoru pre nákladnú železničnú dopravu. Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre mesto Trenčín je územný plán VÚC TSK, ktorá je aktuálne v procese Zmien a doplnkov č. 3 tesne pred schválením v orgánoch TSK. V návrhu Záväznej časti ZaD č. 3 ÚPN VÚC TSK nie je v príslušných kapitolách, týkajúcich sa nadradených dopravných koridorov uvedená žiadna relevantná informácia o nutnosti rezervovať územie pre takýto koridor, alebo o aktuálnosti výstavby takejto trate. V platnosti tak nad'alej ostáva výhl'adový koridor pre VRT mimo dnešnú trať č. 120 (popri diaľnici) vrátane novej železničnej stanice tak, ako ho máme zakotvený v platnorn ÚPN, v znení zmien a doplnkov.

 

Odpoved' útvaru mobility

Útvar mobility takúto informáciu oficiálne a ani neoficiálne (z tlače a odborných publikácií) nemá.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: