5/2017 - Aktuálny stav presunu unimobuniek pre sociálne prípady na Kasárenskej ulici + plnenie ďalších súvisiacich opatrení

Domov > Podané interpelácie

20. 9. 2017

Prosím písomnú správu o aktuálnom stave presunu ubytovacích buniek pre sociálne slabších na Kasárenskej ulici a hlavne všetkých s tým súvisiacich plánovaných a zamýšľaných prác, to znamená vyčistenie daného priestoru, príprava resp. stav prevodu pozemku v zmysle dohody s firmou KEROLA. Osvetlenie toho priestoru, zabezpečenie kamerami a podobne, to na čom sme sa asi pred rokom a pol alebo dvoma rokmi dohadovali, v akom je to všetko teda štádiu a ako pokračuje táto akcia? 

Odpoved' útvaru majetku mesta

 Dňa 26.1 .2015 bola medzi Mestom Trenčin ako budúcim predávajúcim a Jaroslavom Olahom a manž. Máriou ako budúcimi kupujúcimi uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 121/2015, ktorej predmetom bol záväzok budúceho predávajúceho predať budúcim kupujúcim pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 1442/53 zastavané plochy a nádvoria o výmere 826 m2 v k.ú. Ziatovce, za kúpnu cenu vo výške 1,- Euro. V zmysle článku IV. ods. 2/ tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že kúpna zmluva medzi budúcim predávajúcim a budúcimi kupujúcimi na predaj pozemku bude uzatvorená po zrealizovaní a skolaudovaní investičnej akcie Mesta Trenčĺne, na základe ktorej dôjde k premiestneniu dočasných stavieb „Montovaných obytných buniek" na C-KN parc.č. 1442/33 v k.ú. Zlatovce vo vlastníctve Mesta Trenčĺn. Obec Skalka nad Váhom vydala dňa 24.3.2017 pod č.j. Ocel 535/2016-003/zm Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "80 01-10 Premiestnenie montovaných obytných buniek a SO 102 Spevnené piochy” v Trenčíne, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.3.2017.

Na základe spInenia podmienky vyplývajúcej zo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 121/2015 bola medzi Mestom Trenčín ako predávajúcim a Jaroslavom Olahom a manž. ako kupujúcimi dňa 15.5.2017 uzatvorená riadna Kúpna zmluva č. 90/2017, ktorej predmetom bol predaj pozemku C-KN parc.č. 1442/53 o výmere 826 m2, v k,ú. Trenčín, Dňa 18.5.2017 bol na Okresný úrad v Trenčíne, odbor katastralny podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Okresný úrad v Trenčíne, odbor katastrálny svojím rozhodnutím dňa 13.6.2017 vklad povolil.

V súvislosti s premiestnením dočasných stavieb „Montovaných obytných buniek" boli v zmysle uznesenia Mestského zastupitellstva v Trenčíne zo dňa 08.06.2016 uzatvorené nové nájomné zmluvy so všetkými pôvodnými nájomcami.

 

Odpoved' útvaru interných služieb

V súvislosti s investičnou akciou - premiestnenie montovaných obytných buniek a povinnosťami Mesta, vyplyvajúcimi zo zmluvy s rodinou Olahovou bolo doposial' vykonané nižšie uvedené:

-        novo presunuté bunky boli skolaudované

-        areál bol oplotený

-        bunky boli napojené na inžinierske siete

-        pri bunkách bolo sprevádzkované nové verejné osvetlenie

-        areál je monitorovaný kamerou

-        v areáli je zabezpečený dozor

-        pôvodný priestor je uprataný

-        každá bunka bola označená vlastným číslom

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: