2/2016 - Eventový stan spoločnosti Hoss Corp na mestskom pozemku v rozpore so zmluvou medzi mestom a spol. Hoss Corp

Domov > Podané interpelácie

8. 6. 2016

Podávam oficiálne interpeláciu s prosbou o písomnú odpoved' vo veci postaveného stanu a plánovaných činností v stane spoločnosti Hosscorp v golfovo-rekreačnom areáli na Novinách. Stan je postavený na pozemku mesta a zmienená spoločnost' tam inzeruje organizovanie rôznych firemných eventov. Prvá podobná akcia, ktorá sa tam uskutočnila sa bohužial' nestretla s pochopením rušených obyvatel'ov sídliska Noviny.

Dovol'ujem si teda poprosiť o písomné odpovede na otázky.

Otázky znejú:

  1. 1.     Je táto činnosť v súlade s platnou zmluvou medzi spoločnost'ou Hosscorp a Mestom Trenčín, ktorá je pokial' viem, obmedzená iba na športovo-rekreačný účel využitia.
  2. 2.     Či Mesto súhlasilo s výstavbou tohoto vel'kého stanu, ktorý je tam za týmto účelom postavený?
  3. 3.     Či v tomto priestore platia obmedzenia súvisiace s nočným kl'udom?

 

Odpoved' útvaru právneho

1. Činnosť spoločnosti nebola v súlade zo zmluvou.Toto územie sa má prioritne využívať na športovo — relaxačné aktivity a nie na súkromné akcie s hudobnou produkciou. Situáciu mesto riešilo v súlade so zmluvou, a to výzvou predmetnej spoločnosti na upustenie od takého konania, ktoré spôsobuje rušenie obyvatel'ov v nočných hodinách. Zároveň bola spoločnost' vyzvaná, aby užívala pozemok výlučne na účel, na ktorý bola jeho výpožička schválená. K dnešnému dňu je vel'korozmerný stan už zdemontovaný.

2. Mesto nesúhlasilo s výstavbou vel'kého stanu. Túto skutočnosť zistilo na základe st'ažností občanov.

3. Nočný kl'ud je potrebné dodržiavať všade, avšak právomoci obcí sú z hl'adiska právnej úpravy oklieštené a v konečnom dôsledku nedokážu problém hlučnej nočnej hudobnej produkcie za súčasne platnej legislatívy vyriešiť samotné obce.

 

V prípade, ak sa jedná o koncerty, hudobné, tanečné produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, tieto je usporiadatel' povinný v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení oznámit' obci. Obec môže podujatie zakázať v prípadoch, a to 1. pred konaním podujatia, ak ide o podujatie, ktoré sa má konat' na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvatel'stva, 2. počas konania podujatia, ak sa na podujatí porušujú l'udské práva a slobody, ak sa konanie podujatia neoznámilo obci alebo ak by podujatie bolo v rozpore s vyššie uvedeným zákonom.

 

Pokial' počas kultúrneho podujatia dochádza k rušeniu nočného pokoja účastníkmi podujatia, je možné obrátiť sa na políciu. V tomto prípade situáciu polícia preverí, a ak sa takáto skutočnosť preukáže, môže uložiť blokovú pokutu za priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. V týchto prípadoch priestupok v správnom konaní prejedáva Okresný úrad, ktorý môže v prípade preukázania porušenia zákona uložit' pokutu.

 

V prípade, ak ide o rušenie nočného pokoja hlučnou hudbou priamo prevádzkovatel'mi, má kompetencie na riešenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je ako správny orgán oprávnený aj ukladat' sankcie prevádzkovatel'om hluku v prípadoch, ked' došlo k porušeniu predpisov v oblasti ochrany pred hlukom a vibráciami. V tomto prípade však nastáva problém pri dokazovaní prekročenia hluku, nakol'ko je potrebné uskutočnit' meranie hluku odborne spôsobilou osobou. Takéto merania vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo odborne spôsobilá osoba, ktorou Mesto Trenčín nedisponuje.

 

Mesto Trenčín v súčasnej dobe kontaktuje aj Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie v Poprade v snahe o zmenu legislatívy v tomto smere, avšak výsledok tejto snahy garantovat' nedokážeme. V prílohe Vám zasielame na vedomie odpoved' Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, ktoré plní funkciu Národného referenčného centra pre hluk a vibrácie, v ktorej nám oznámili, že náš podnet týkajúci sa nadmerného zaťaženia obyvatel'stva hlukom z hudobných podujatí postupujú priamo pracovnej skupine pre novelizáciu vyhlášky, ktorá bola zriadená.

Odpoveď RÚVZ Poprad

Vec: Problematika hluku spôsobená hudobnou produkciou v obytnom prostredí - odpoveď

Listom č. UP-PZ/2016/1834/80753/tre zo dňa 17. 6, 2016 ste požiadali RÚVZ so sídlom v Poprade o pomoc a spoluprácu pri riešení porušovania ľudských práv a slobôd v dôsledku nadmerného hluku v obytnom prostredí pri poriadaní kultúrno-spoločenských podujatí spojených s hudobnou produkciou. Vo svojom liste poukazujete na problematiku prekračovania limitných hodnôt hluku v obytnom prostredí prevádzkovateľmi zdrojov hluku a s tým súvisiace problémy pri povoľovaní podujatí s hudobnou produkciou, pri výkone kontroly dodržiavania stanovených podmienok ale aj na obmedzené možnosti operatívneho konania obcí, vrátane RÚVZ-tov pri zistení nedodržiavania stanovených pravidiel. V liste zároveň navrhujete prijatie opatrení v rámci novely vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí zavedením referenčného časového intervalu pre čas hudobnej produkcie, ale aj d'alšie kroky, ktoré by smerovali k okamžitej náprave znížením intenzity hluku, resp. pozastavením kultúrneho podujatia.

Hluk v životnom a obytnom prostredí patrí medzi najrozšírenejšie fyzikálne škodliviny negatívne ovplyvňujúce zdravotný stav vysokého percenta obyvatel'ov miest a obcí. Okrem dopravného hluku, ktorý má z pohľadu negatívneho ovplyvňovania zdravia obyvateľstva prioritné postavenie evidujeme ďalšie zdroje iných hlukov v obytnom prostredí, ktoré priamo súvisia nielen s materiálno-technickým zabezpečením infraštruktúry obytných zón, ale aj napr. kultúrno-spoločenskými podujatiami spojenými s hudobnou produkciou, športovými podujatiami, detskými ihriskami a pod..

V súčasne platnej legislatíve nie sú dôsledné riešenia otázky hluku z iných zdrojov, čo spôsobuje postupný nárast podaní a sťažností obyvateľstva. Vzhľadom na uvedené skutočnosti medzi prioritné úlohy verejného zdravotníctva v súčasnosti a pre najbližšie obdobie bude platiť príprava novely vyhlášky Č. 549/2007 pracovnou skupinou, ktorá bola menovaná hlavným hygienikom, kde by mali byť stanovené aj kritériá pre poriadanie hudobných podujatí s možnosťou ovplyvňovania obytného prostredia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vám oznamujem, Váš podnetný návrh týkajúci sa postupného riešenia nadmerného zaťaženia obyvateľstva hlukom z hudobných podujati postupujern priamo pracovnej skupine pre novelizáciu vyhlášky, ktorá bola zriadená pri UVZ SR.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: