1/2015 - Riešenie podnetov p. Sjekela

Domov > Podané interpelácie

18. 3. 2015

Mgr. Medal požiadal o písomnú informáciu ohl'adne riešenia podnetu pána Sjekela, ktorý opakovane všetkých upozorňuje na parkovanie konkrétnych vozidiel v rozpore s platným všeobecne záväzným nariadením. Vo svojich podnetoch naznačuje, že opakovane ide o osobné vozidlá príslušníkov mestskej polície, čiže zamestnancov mesta, ktorí by mali byť zodpovední za dodržiavanie platných VZN a verejný poriadok. Mali by ísť príkladom ostatným občanom mesta. V tejto súvislosti požiadal o písomnú informáciu, či to je naozaj tak, a či bola týmto osobám za opakované porušovanie VZN a voči ich nadriadeným vyvodená nejaká osobná zodpovednosť.

Odpoved' zástupcu náčelníka MsP

Občan Jozef Sjekel opakovane upozorňuje podl'a neho na problém a tým by malo byt' parkovanie vozidiel v rozpore s platným všeobecne záväzným nariadením. Je pravda, že sa opakovane snaží poukázať na niečo, čo podl'a neho nie je v súlade s predpismi. Tu je potrebné si povedať, že Parkovací poriadok TPS, a.s. nie je všeobecne záväzný právny predpis. K dopravnému značeniu na platených parkoviskách je zasa potrebné uviesť, že bolo dostatočne doriešené až v súčasnej dobe. VZN súvisiace s povinnosťami vodičov pri zaparkovaní vozidiel na platenom parkovisku je platné od jesene roku 2014. Zo strany občana Sjekela sa jedná o domnienky a podozrenia, ktoré podl'a našich informácií už preverovali aj orgány Policajného zboru a nemáme informáciu, že by bol riešený zamestnanec Mestskej polície. Na základe týchto tzv. oznámení nebolo vykonávané šetrenie, nakol'ko chodia od oznamovatel'a v takej podobe, ktorá sa nedá brať ani ako podnet. Nie je zákonný dôvod realizovat' šetrenie na základe týchto oznámení a občanov, či už zamestnancov Mestskej polície, alebo iných, ktorí využijú parkovisko len kvôli podozreniu iného občana riešit'.

Vzhl'adom na vyššie uvedené skutočnosti nebol v súvislosti s tzv. oznámeniami občana Jozefa Sjekela riešený z radov mestských policajtov nikto, ani radový, ani nadriadený. Nebol na riešenie žiaden zákonný dôvod.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: